« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

Etik Kurallar

YASAL SORUMLULUKLARIMIZ

Boydak Topluluğu olarak yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerimizi yerine getirirken yasalar ve uluslararası

hukuk kuralları çerçevesinde hareket eder, tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışır

ve bu doğrultuda bizden talep edilen her türlü bilgi, belge, doküman ve bildirimleri doğru zamanında ve anlaşılabilir olarak sunarız.

MÜŞTERİLERE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Boydak Topluluğu olarak iş yaptığımız ve faaliyette bulunduğumuz tüm sahalarda öncelikli hedefimiz müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamaktır. Bu noktadan hareketle müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde öngörerek onların yaşam kalitelerini artıracak yeni ürünler geliştirmek için sürekli çalışırız. Müşteri memnuniyeti ve müşterilerden gelen her türlü geri bildirimi dikkate alarak sürekli kendimizi yenileriz.

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Boydak Topluluğunun temel yapı taşlarını çalışanlarımız oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışanlarımıza en önemli kaynağımız olarak değer verir ve onların  iyi şartlarda, uyum içerisinde, işlerinden memnun ve işi benimseyerek çalışmalarını sağlayacak bir anlayış ile hareket ederiz. İşe alım aşamasından kariyer ve ücret uygulamalarına kadar tüm süreçlerde dil, din, etnik köken ve cinsiyet gibi özelliklerinden dolayı hiçbir çalışana karşı ayrım yapmayız.

RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İş hayatında serbest piyasanın gerekliliğine inanır, fiyat belirleme, alım-satım koşulları, indirimler ve

müşteri seçme gibi tüm faaliyetlerimizde rekabetçi yapının korunmasına yönelik hareket ederiz. Etik

kurallar  dahilinde  yasalara  uyumlu  şekilde  rekabet  eder,  haksız  rekabetten  kaçınırız.  Rakiplerimiz

hakkında gizli bilgileri öğrenmeye çalışmaz, tarafımıza yasal yollar dışında ulaşan bilgilere itibar etmez

ve bu tür bilgileri kullanmayız. Rakiplerimiz hakkında küçük düşürücü, itibarlarını zedeleyici hiçbir açıklama ve eylemde bulunmayız. Onların telif haklarına saygı duyarız. Rakiplerimizden de aynı şekilde davranmalarını bekleriz.

İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İnsan haklarına ve farklı toplumların değerlerine saygı duyarak çalışır, gerek Türkiye’de ve gerekse diğer ülkelerdeki faaliyetlerimizde toplumun genel kabul görmüş yaşam tarzı, dünya görüşü ve geleneklerine aykırı düşmemeye özen gösteririz.

“BOYDAK” ADINA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

“Boydak” adı ve markaları 50 yılı aşkın birikimin ortaya koyduğu değerler bütününü simgelemektedir. Boydak Topluluğu’nun her bir çalışanı davranışlarıyla kendi şahsı ile birlikte aslında bu değerler bütününü de temsil etmektedir. Boydak  Topluluğu  çalışanları  şirketi  temsil  sırasında  standart  kurum  dokümanlarını  kullanmaya, üçüncü  kişi  ve  kurumlarla  ilişkilerinde  standart  bilgilendirmeleri  yapmaya  gayret  ederler.  Yorum  ve spekülasyonlara yol açacak konuşmalardan şirketin ve verdiği hizmetlerin aleyhine olabilecek doğrudan ve dolaylı ifadeleri kullanmaktan kaçınırlar.

 

ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

Boydak Topluluğu  olarak  çevreye  karşı  sorumlulukları  yerine  getirmenin  aynı  zamanda  çalışanlara, topluma  ve  insanlığa karşı sorumlulukları  yerine  getirme  anlamına  geldiğini  bilerek,  tüm  hizmet  ve faaliyetlerimiz esnasında çevre bilinci ile hareket ederek, tesislerimizi çevre kirliliğine sebep olmayacak standartlarda çalıştırırız.

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SOSYAL MEDYA

 Boydak Topluluğu’nda  işle  ilgili  ve  kamuya  açık  olmayan  her  türlü  bilgi,  gizli  bilgi  statüsünde  olup, mevcut görevin gereklilikleri haricinde bu bilgiler şirket dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Şirket içerisinde ise şeffaflık ana prensip olmakla birlikte, mevcut görevin gerektirdiği ölçüde bilgi paylaşımı yapılmasına özen gösterilir.

TEDARİKÇİLER VE MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLER

Tedarikçiler ve müşterilerin Boydak Topluluğu ile ilgili olumlu algılarının, tüm çalışanlarca korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir. Boydak Topluluğu çalışanları tedarikçi ve müşterilerle olan ticari işlemlerden şahsi yarar sağlamaz, kurum bilgilerini ve pozisyonlarını kendi çıkarları için kullanmaz, kurum ile ticari rekabete  girmez  ve  işi  gereği  sahip  olduğu  bilgilerden  yarar  sağlayacak  kişi  veya organizasyonları  ile  yakın  ilişki  içinde  bulunmazlar.  Bu anlamda  çalışanlar  şirketin doğrudan iş ilişkisi içinde bulunduğu bir tedarikçinin veya herhangi bir rakibinin sahibi veya kar ortağı olmazlar.

KURUM KAYNAKLARININ KULLANIMI

Şirketlerimize ait taşınır taşınmaz mallar, şirket olanakları ile elde edilmiş her nevi maddi menfaatler, insan ve bilgi kaynakları kurum kaynaklarını oluşturur. Kurumumuz adına yapılacak kaynak kullanımlarında kurumun çıkarları dikkate alınır.

YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Boydak Topluluğu’nda her düzeydeki yöneticiler etik kuralları benimser ve birim çalışanları arasında benimsenmesi konusunda öncü ve örnek olurlar.

 ÇALIŞANLARIN GENEL SORUMLULUKLARI

Boydak Topluluğu’nda  her  birey  bir  değerdir  ve  kendine  özgü  yaşam  tarzı  ve  dünya  görüşü  ile  iş hayatında yer alması saygıya değerdir. Bu kitapçıkta ana konular itibariyle Boydak Topluluğu’nun etik ilkeleri belirtilmiş ve etik ilkelerle uyumlu, çalışan davranışları örneklerle anlatılmıştır. Bu bölümde ise her bir Boydak Topluluğu çalışanın iş hayatında ve özellikle ofis ortamında göstermesi gereken tutum ve davranışlar genel hatlarıyla aşağıda belirtildiği üzeredir.