« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

İstikbal Mobilya Politikası

Müşteri beklentilerini iyileşme fırsatı olarak gören ve piyasada belirleyici olmayı kendine ilke edinen İstikbal Mobilya A.Ş. olarak etkin kaynak kullanımı ile ürün ve hizmet üretmeyi hedef edindik.Bütün yasal şartlar ve müşteri şartlarına bağlı kalarak uyguladığımız faaliyetlerimizin tamamında enerji verimliliğini ön planda tutan, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltarak, sürekli iyileştirilebilen ve yenilikçi fikirlere açık olarak kurduğumuz sistemlerimizi yaşatmayı taahhüt ediyoruz.

İstikbal Mobilya A.Ş. olarak…
İ      lkeleri küresel çapta kabul gören,
S    ektöründe takip edilemeyecek kadar açık ara önde,
T    opluma ve çevreye olumsuz etkisini azaltan ve katkısını arttıran,
İ      stihdamı bütün işbirlikleri ile sürdürebilen,
K    aliteyi yaşam felsefesi haline getiren,
B    eklentileri anlayarak, çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma değer katan,
A     ranan ve güvenilen ürünleri ile uygulamada mükemmel olan, kısacası
L     ider…    olduğumuza inancımız tamdır…
 
İstikbal Mobilya İşbirliği Politikası
İstikbal, etik kuralları çerçevesinde maddi/manevi “kazan-kazan” ilkesine bağlı olarak paydaşlarıyla işbirliği içinde yer almayı hedeflemektedir.
 
İstikbal Mobilya Teknoloji Yönetim Politikası
İstikbal Mobilya olarak teknoloji politikamız, sektördeki liderliğimizi koruyarak operasyonel mükemmelliğin planlı istikrarlı ve yenilikçi yaklaşımlarla sürekliliğini sağlamak için, kendi bilgi birikimimizden yararlanarak özgün teknoloji geliştirmek, emek yoğun süreçleri teknolojik sistemlere dönüştürmek amacıyla çevre ve insan sağlığına duyarlı, enerji verimliliğini ön planda tutan yeni teknolojiler kullanmaktır.
 
İstikbal Mobilya Ar-Ge Politikamız;
Pazara hızlı, optimum maliyette ürün sunarak, ürün ve müşteri portföyünü hedeflerimiz doğrultusunda genişletmek, yeni ürünlerden elde edilen geliri artırmak, teknolojik, yenilikçi ve çevreye duyarlı çalışmalara hız vererek, yurt içi pazarda lider firma konumumuzu koruyup, yurt dışı pazarında da lider firma olma hedefi ile pazar beklentilerine uygun ürünler tasarlamak ve geliştirmektir.
 
İstikbal Mobilya BGYS Politikamız;
İstikbal için müşteri, stratejik plan, finans, organizasyonel kayıtlar, proje, süreç bilgileri, özgün tasarımlar, uygulamalar, teknolojik bilgi birikimi, birinci derecede öncelikli ve koruma altında olan varlıklardır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üretim faaliyetleri kapsamında İstikbal’in sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması için Bilgi Teknolojileri altyapısını, bu altyapıyı kullanan tüm birimleri, üçüncü taraf olarak kurumun bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları, Bilgi Teknolojilerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını yönetmektedir.
 
Bilgi güvenliği politikası sayesinde İstikbal’de,
•     Bilginin izinsiz erişime karşı korunması,
•     Bilginin gizliliğinin korunması,
•     Bilgi yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmesinin önlenmesi,
•     Yetkisiz değişikliklere karşı koruma sayesinde bilginin doğruluğun sağlanması,
•     Gereksinim duyulduğunda bilginin yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulması,
•     Yasama ve yürütmenin şartlarının yerine getirilmesi,
•     İlgili kontrol prosedürlerinin her birim ve süreç tarafından uygulanmasının sağlanması ,
•     Tüm çalışanlara verilen eğitimler ile Bilgi Güvenliği konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanması,
•     Bilgi Güvenliği açıklarının ve şüphelenilen zayıf noktaların raporlanması ve araştırılarak çözümlenmek üzere, güvenlik yöneticisine bildirilmesi sağlanmaktadır.
 
BGYS kapsamında İstikbal,
1.     Risk değerlendirmesi ile bilgi varlıklarının değerini tespit etmek, zayıf noktalarını ve onları riske atabilecek tehditleri anlamayı,
2.     BGYS’nin uygulaması ve sürdürülmesiyle riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmeyi,
3.     Kurumun güvenilirliğini ve sahip olduğu imajını korumayı,
4.     Kurumun iş sürekliliğini sağlamayı,
5.     Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm müşteri sözleşme şartlarına uymayı,
6.     İstikbal Kontrol Prosedürlerine ve talimatlarına uymayı,
7.     TS ISO IEC 27001 standart şartlarına bağlı sürdürülebilir çalışmayı hedeflemektedir.
 
İstikbal olarak stratejik bilgilerini kapsamına alan Bilgi Güvenliği Politikası’nın uygulanmasını, periyodik kontrollerinin yapılmasını ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımların icra edilmesini taahhüt ederiz.
 
 
İstikbal Mobilya İK Misyonu
Dünya uyku lideri olma yolunda geleceğin liderlerine sahip olmak için, yaratıcı ve yenilikçi bakış açısına sahip çalışanlara hizmet etmeyi amaçlayan insan kaynakları sistemini kurmak ve geliştirmektir.

İstikbal Mobilya İK Vizyonu
Bizim için en değerli kaynak, insandır. Şirket vizyonumuza ulaşmak için; mevcut işgücümüzün memnuniyetini, bağlılığını ve istekliliğini arttıran ve potansiyel işgücü noktasında ise, ilk tercih edilen şirket olmayı sağlayan insan kaynakları sistemine sahip olmaktır

İstikbal Mobilya İK Politikası
1.     Temel değerlerimizi benimseyip yaşatacak insanları fırsat eşitliği gözeterek işe almak, geliştirmek, elde tutmak.
2.     Bütün çalışanlarımızın liderlik vasfına sahip olmalarını sağlamak için onları geliştirmek ve yetkelendirmek.
3.     Çalışanlarımızın etkin bir takım çalışması içerisinde, birbirleri ile dayanışma halinde çalışmalarını, başarıya ulaşmalarını teşvik etmek.
4.     Açık ve belirli kriterlere göre başarı kazanmış çalışanlarımızı tanıyıp takdir ederek ve maddi ya da maddi olmayan ödüllerle ödüllendirerek memnuniyet düzeylerini, şirkete bağlılıklarını ve çalışma isteklerini arttırmak.
5.     Çalışanlarımız arasında yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay olarak etkin iletişim yolları kurmak ve etkin iletişim araçları kullanmak.
 
İstikbal Mobilya Finans Politikası
İstikbal olarak sürdürülebilir büyüme ve karlılığı desteklemek, tüm finansal riskleri ve şirket itibarını etkili yönetmek üzere finansal kaynakların etkili kullanımını hedeflemekteyiz.

İSTİKBAL MOBİLYA SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI
İstikbal Mobilya olarak Sosyal Sorumluluk Sürdürülebilirlik Politikamız, gerek bölgesel gerek küresel sorumluluğumuzun bilinciyle paydaşlarımıza karşı, “sürdürülebilir ve geliştirilebilir” sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi esas almıştır.
 
İstikbal Mobilya olarak tüm faaliyetlerimizde aşağıdaki temel değerlerimiz doğrultusunda hareket etmekteyiz.
 
İstikbal Mobilya olarak; Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerimizde aşağıdaki ilkelerimiz çerçevesinde hareket ederiz.
1. Hesap verilebilirlik
2. Şeffaflık
3. Etik davranış
4. Paydaş haklarına saygı
5. Hukukun üstünlüğüne saygı
6. Uluslararası davranış normlarına saygı
7. İnsan Haklarına saygı
 
Bu ilkeler kapsamında İstikbal Mobilya olarak kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız gereği tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf, hesap verebilir, etik davranış standartlarımıza uygun görev ve sorumluluklarımızı yerine getiririz. İstikbal kültürü, süreçlerimiz, bilgilendirme, şirket politikalarımız, temel değerlerimiz ve etik kurallarımız bu sorumluluğun unsurlarını içermektedir.
 
Doğal kaynaklarımızı optimum kullanarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünü ve geleceği düşünerek atılan her adımda sürdürülebilir başarı hedeflemektedir.
 
Şirketimiz, vizyonunu gerçekleştirmek için geleceğe hazırlanırken yasal yükümlülüklerini yerine getirmenin ötesinde topluma ve çevreye çözümler sunarak varlığını sürdürülebilir kılmayı ve paydaşlarına sürdürülebilir katkı sağlamayı ve sosyal sorumluluk yönetim sistemi çerçevesinde sürekli iyileşmeyi amaçlamaktadır.

İSTİKBAL MOBİLYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İstikbal Mobilya olarak faaliyetlerimizin tamamında çalışma ve çalışan sağlığının bozulmasına sebep olabilecek kaza ve yaralanmaları önlemeyi, yasal ve diğer şartlara uygunluğu sağlayarak İSG tehlikelerini ve risklerini yok etmek veya azaltmak çerçevesinde hedefler belirlemeyi, bu hedefler doğrultusunda güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmayı, çalışan ve çalışan temsilcilerinin katılımını da fırsat bilerek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.