« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

KVKK

İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 
İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK ve GDPR kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.
    I.      Veri Sorumlusu
İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No                               : 0-4810-0541-9400017
İnternet Adresi                        : http://kurumsal.istikbal.com.tr
Telefon Numarası                 :0 (352) 322 01 01  
   II.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarıİstikbal Mobilya A.Ş.  tarafından Boydak Holding ve Boydak Holding’e bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
Kişisel verileriniz, İstikbal Mobilya A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:
·                 
·                           İstikbal Mobilya A.Şİstikbal Mobilya A.Ş.          İstikbal Mobilya A.Ş         Mevzuattaki kanunlar uyarınca, İstikbal Mobilya A.Ş. tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,
·         Çalışanların, misafirlerin ve İstikbal Mobilya A.Ş.’ye ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,
·         Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve İstikbal Mobilya A.Ş.’nin insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
·         İstikbal Mobilya A.Ş. bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,
·         İstikbal Mobilya A.Ş.’nin halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,
·         İstikbal Mobilya A.Ş.’nin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
·         İstikbal Mobilya A.Ş.’nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
·                   III.      ·                                    İstikbal Mobilya A.Ş. bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,                           Şirketimizin ve bağlı bulunduğumuz Boydak Holding’in kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,İstikbal Mobilya A.Ş.. veya İstikbal Mobilya A.Ş. adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden İstikbal Mobilya A.Ş.    V.      İstikbal Mobilya A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 
·         Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,
·         Müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Boydak Holding ve Boydak Holding’e bağlı şirketlere, şirketimiz ve Boydak Holding’e bağlı şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine ve tedarikçilerine,
·         Etkinlik, konferans vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Boydak Holding’e bağlı şirketlere ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,
·          IV.     
·         Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,
·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini, şirketimizin İstikbal Mobilya A.Ş.’nin, 1.OSB 8.Cad. No:60   Melikgazi/Kayseri adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır. İlgili kişiler, şirketimize başvuru yaptıktan sonra, söz konusu başvuruya ilişkin yanıttan memnun kalmazlarsa Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayet yoluna gidebilirler.