« normal görünüme dön - Yazıcı Sayfası Görünümü YAZDIR

EFQM Mükemmellik Modeli

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) 1988 yılında Avrupa’nın önde gelen 14 şirketi tarafından İsviçre’de kurulmuştur. EFQM, kuruluşlara performanslarını iyileştirme konusunda yardımcı olmak üzere 1991 yılında EFQM Mükemmellik Modeli’ni oluşturmuştur.

Sektör, büyüklük, yapı ya da gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğe ulaşmalarını teşvik etmek için oluşturan EFQM Mükemmellik Modeli liderlik, strateji, müşteriler, çalışanlar, işbirlikleri, kaynaklar, toplum ve süreçler konularında kuruluşların sistemlerini ve performanslarını sürekli değerlendirmelerini ve iyileştirmeye açık alanları mükemmele ulaşma yolunda fırsat olarak görmelerini sağlamaktadır.

1992 yılından bu yana model kapsamında en başarılı olan firmalara Avrupa Kalite Ödülü verilmektedir. Model KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından 1992 yılından beri ülkemizde uygulanmakta ve 1993 yılından bu yana da model kapsamında başarılı kuruluşlara Ulusal Kalite Ödülü ve Yetkinlik Belgesi gibi ödüller verilmektedir. 

İstikbal Mobilya'nın Mükemmellik Yolculuğu

Kuruluşundan itibaren sektöründe lider olmayı ve lider kalmayı kendine ilke edinen İstikbal Mobilya, 2006 yılından sonra uygulamaya koyduğu "Kurumsal Değişim Planı" doğrultusunda radikal değişimler ve iyileştirmeler ile sadece ürün kalitesi ile değil yönetim sistemleri ile de mükemmel yönetilen bir firma olma yolunda çalışmalarına hız kazandırmıştır. Kurumsal kültürün değişebilmesi için Toplam Kalite Yönetime uygulamalarına hız verilmiştir. Ayrıca İstikbal en değerli sermayesi olarak gördüğü insan kaynağını, radikal değişimlere ayak uydurabilmesi için, Erciyes Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen 8 aylık yoğun bir eğitim programı ile desteklemiştir. Bu doğrultuda 1998 yılında alınan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine ilave olarak, 2007 yılında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri alınarak entegre yönetim sistemi kurulmuştur.
2006 yılında kurulmaya başlanan saha veri toplama sistemlerinin 2008 yılında tamamlanması ile birlikte üretim süreçleri anlık izlenmeye başlanmıştır. Sahadan toplanan anlık verilerin sistematik iyileştirme faaliyetlerinde kullanılabilmesi için de 2008 yılı sonunda Yalın 6 Sigma projeleri hayata geçirilmiştir.
2006 yılında temelleri atılan Kurumsal Değişim Planını hayata geçirebilmek için kalite ve verimlilik odaklı çalışmaları ile başarılı sonuçlar elde eden İstikbal Mobilya bu çalışmaların sürdürülebilirliliği ve birbiri ile entegrasyonunu sağlamak için yönetim sistemlerini tek çatı altında birleştirme arayışına girmiştir. Şirket hedeflerine ve kültürüne en uygun model olarak da EFQM Mükemmellik Modeli benimsenmiş ve bu doğrultuda 2009 yılında mükemmellik modelini destekleyen süreç yönetimi yaklaşımı uygulanmaya başlanmıştır. Süreç yönetimi ile birlikte organizasyon yapısı; doğru işin, doğru yerde, doğru kişi tarafından, ilk seferde ve her zaman doğru yapılmasını sağlayacak şekilde sürekli olarak geliştirilerek süreç yalınlaşmaları ile önemli kazanımlar elde etmiştir. Düzenli olarak takip edilen süreç performans göstergeleri ile de süreç yaklaşımı verilerle yönetim felsefesi ile desteklenmiştir.
2010 yılı başında, bu zamana kadar yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliği ile ilgili bağımsız mevcut durum analizi yapılması için EFQM Mükemmellik Modeli dış değerlendirmesi alınmıştır. Dış değerlendirme sonucunda Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız belgesi alınmış ve mükemmellik uygulamalarına hız verilmiştir. Geri bildirim raporu doğrultusunda 9 radikal değişim projesi başlatılmıştır. Mükemmellik kültürünün yayılımı ve bilinç düzeyinin artması ve TS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çalışmalarının belgelendirme ile tamamlanması ile birlikte yeniden bağımsız dış değerlendirme alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aynı yıl içinde gerçekleştirilen 2. Dış değerlendirmede Avrupa’da mobilya sektöründe bir ilk gerçekleştirilerek Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız belgesi alınmıştır.
2. dış değerlendirme geri bildirim raporuna göre iyileştirmeye açık alanların önceliklendirilmesi ve yeni projelerle 2006 yılında öngörülen Kurumsal Değişim Planı doğrultusunda iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu doğrultuda son olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları tamamlanarak TSE ISO EN/IEC 27001 belgesi almaya hak kazanılmıştır.
İstikbal Mobilya’nın yürütülen tüm bu çalışmalardaki en kuvvetli yönü, “iyi” olmakla yetinmeyip her zaman mükemmelliği hedefleyen bir kurum kültürüne sahip olması ve bu kurum kültürü içinde yetişen çalışanların ekip ruhu ile her konuda İstikbal’in liderliğine olan inançlarını kaybetmemeleridir. Mükemmelli hedefleyen kurum kültürü sayesinde mavi ve beyaz yakalı çalışanlar arasındaki iletişim daha etkin hale gelmiş ve yönetime duyulan güven duygusu artmıştır. Çalışma ortamında yaşanan bu pozitif değişimler sayesinde çalışanların ekip ruhu ile çalışmalara katılımı ve desteği artmıştır.
  

Stratejik Planlama

Stratejik planlama, bir kurumun iç ve dış çevresini inceleyerek fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesi ve yeterliliklerini kullanarak stratejik üstünlüğü nasıl sağlayacağını belirlemesi sürecidir.

İstikbal Mobilya stratejik planı uzun geçmiş yıllara dayanmakla birlikte sistematik uzun dönemli stratejik planlama çalışmalarına ilk kez 2010 yılında başlanmıştır. Bu kapsamda İstikbal Mobilya stratejik planları 5 yıllık olarak yapılır ve hedefler yıllara bölünür.
 
İstikbal Mobilya stratejik planlamanın şirketin uzun vadeli yönetimi ve hedeflerine ulaşmasında yol haritası olduğunun bilincinde bir işletmedir. Bu nedenle stratejik planlama sürecinin yapılandırılması ve sürekliliğinin sağlanması için ciddi kaynaklar ayırır. Bu süreci EFQM’in (Avrupa Kalite Yönetim Derneği / European Foundation Quality Management) Strateji mantığı ve APQC (American Productivity & Quality Center /Amerikan Verimlilik ve Kalite Merkezi )Strateji mantıklarından yola çıkarak geliştirmiş olan İstikbal Mobilya hedeflerle yönetimi şirket kültürü haline getirmeyi amaçlamıştır. İstikbal Mobilya bu amaçla startejik planlamada kendi kurumsal yapısını oluşturmuştur.
 
İstikbal Mobilya Stratejik Planlama Sürecinde kullanılan teknikleri için ; Stratejik Plan Girdi Gösterge Kartları (yaklaşık 150 adet) , Stratejik Planlama Çalıştayları (13 adet) , SWOT Analizleri (10 adet), PEST Analizi, Balanced Score Card(BSC) ve Litmus Testleri örnek olarak verilebilir.